user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

Dienstverlening

1. Abonnement: looptijd, wijziging en beëindiging

 • 1.1 Het abonnement komt tot stand op de datum waarop JBCREATIVE het door de klant ingevulde en getekende aanmeldingsformulier accepteert. JBCREATIVE is zonder beperkingen gerechtigd om een bestelformulier via de website niet te accepteren en is niet gehouden om de gronden voor het niet accepteren van een bestelformulier bekend te maken.
  Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met nieuwe abonnementsperioden van één jaar. Tenzij anders is overeengekomen voor wat betreft de duur van de abonnementsperiode bij het afsluiten van het abonnement.

 • 1.2 Zowel de Klant als ook JBCREATIVE kan het abonnement op elk moment schriftelijk door opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
  Indien de Klant het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal de door de Klant voor die abonnementsperiode verschuldigde vergoeding niet, ook niet pro rata, worden kwijtgescholden of gerestitueerd.
  Indien JBCREATIVE het abonnement door opzegging tussentijds beëindigt in een lopende abonnementsperiode, zal JBCREATIVE de door de Klant voor die abonnementsperiode betaalde jaarlijkse vergoeding pro rata restitueren.

 • 1.3 De Klant kan een abonnement op elk moment gedurende de looptijd ervan op diens schriftelijk verzoek en met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen wijzigen in een ander, als dan door JBCREATIVE aangeboden abonnement.
  Het nieuwe abonnement heeft vanaf moment van wijziging een looptijd van 1 jaar en wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met nieuwe abonnementsperioden van 1 jaar. JBCREATIVE zal bij wijziging van het abonnement de door de Klant voor het oude abonnement betaalde jaarlijkse vergoeding, vermenigvuldigd met de resterende looptijd van het oude abonnement in maanden gedeeld door twaalf, uitsluitend verrekenen met de voor het nieuwe abonnement verschuldigde jaarlijkse vergoeding indien het nieuwe abonnement duurder is dan het oude abonnement. JBCREATIVE zal, indien het oude abonnement duurder is dan het nieuwe abonnement, de voor het oude abonnement betaalde jaarlijkse vergoeding niet, ook niet gedeeltelijk, terugbetalen. Indien de Klant een abonnement meer dan één maal per jaar wijzigt, is JBCREATIVE bevoegd om administratiekosten in rekening te brengen.

  • 1.4 JBCREATIVE is voorts bevoegd om het abonnement met onmiddellijke ingang, en zonder tot restitutie van vergoedingen gehouden te zijn, te beëindigen in geval van:
  1. tekortkoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement;
  2. faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling, overlijden van de Klant, of indien de Klant een rechtspersoon is: door opheffing en/of ontbinding van de Klant, bij onderbewindstelling van het vermogen van deKlant, bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant.

2. Vergoeding, betaling en facturatie

 • 2.1 De door de Klant voor het abonnement verschuldigde jaarlijkse vergoeding is vermeld in het bestelformulier.
  JBCREATIVE is bevoegd om de verschuldigde jaarlijkse vergoeding met ingang van een nieuwe abonnementsperiode te wijzigen. JBCREATIVE zal de Klant tenminste één maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode van een wijziging in de jaarlijkse vergoeding op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  Indien JBCREATIVE de jaarlijkse vergoeding verhoogt, is de Klant bevoegd om het abonnement met ingang van de volgende abonnementsperiode bij brief te beëindigen, welke brief binnen uiterlijk 30 dagen nadat de Klant van de verhoging op de hoogte is gesteld of in de gelegenheid is gesteld daarvan kennis te nemen, door JBCREATIVE moet zijn ontvangen.
 • 2.2 JBCREATIVE zal de door de Klant verschuldigde vergoeding jaarlijks factureren.
  De Klant dient de factuur binnen uiterlijk 14 dagen na dagtekening te betalen.
  Indien de Klant ook na een in een aanmaning door JBCREATIVE gestelde termijn de factuur niet heeft betaald, is JBCREATIVE bevoegd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, en onverminderd alle rechten van JBCREATIVE, daaronder het recht op vergoeding van schade.
  Indien de Klant na afsluiten alsnog betaalt en weer aangesloten wil worden, wordt hiervoor € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • 2.3 JBCREATIVE is te allen tijde gerechtigd om de facturatie methode te wijzigen. Een elektronische variant, zoals bijvoorbeeld de factuur te versturen per e-mail. JBCREATIVE zal de klant op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.


3. Diensten

 • 3.1 De kenmerken van de aan de Klant op basis van een abonnement verleende JBCREATIVE Internetdiensten (hierna: Diensten zijn beschreven en in te zien op http://www.jbcreative.nl/.
  JBCREATIVE kan de kenmerken van de Diensten op elk moment éénzijdig wijzigen, en zal de Klant uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van belangrijke, voor de Klant relevante, wijzigingen daarvan op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  Indien de voor gebruikmaking van de Diensten door de Klant benodigde (computer-) apparatuur, programmatuur of (telecommunicatie)diensten wijzigen, zal JBCREATIVE de Klant daarvan ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
 • 3.2 De Klant mag de Diensten uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken voor de door JBCREATIVE aangegeven doelen. Het gebruik van de Diensten geschiedt voorts voor eigen rekening en risico van de Klant. JBCREATIVE staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de Diensten voor welk doel of gebruik dan ook.Bij gebruikmaking van de Diensten zal de Klant de gebruiksaanwijzingen van JBCREATIVE stipt opvolgen. JBCREATIVE kan de gebruiksaanwijzingen op elk moment wijzigen, en zal de Klant daarvan in kennis stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
 • Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de Diensten op een wijze die, of met (computer-)apparatuur of programmatuur welke storing, of vertraging veroorzaakt in de door JBCREATIVE aan de Klant of anderen verleende diensten.
 • 3.3 De Diensten hebben niet als doel of tot gevolg dat rechten met betrekking tot de Diensten, daaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, worden overgedragen aan derden.
  Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld teksten, logo’s, (web-) templates, merken, handelsnamen, hyperlinks, schermen, afbeeldingen) te verveelvoudigen, openbaar te maken, te distribueren of te bewerken.

 

 • 3.4 JBCREATIVE is te allen tijde gerechtigd om de Diensten of onderdelen daarvan -ondermeer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten- geheel of gedeeltelijk op te schorten. JBCREATIVE zal, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, de Klant hieromtrent met gebruikmaking van de Diensten informeren of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  Hoewel JBCREATIVE commercieel verantwoorde inspanningen zal verrichten om de Diensten zonder storingen te leveren, staat JBCREATIVE er niet voor in dat de Diensten (ongestoord) geleverd worden. Zo staat JBCREATIVE er bijvoorbeeld niet voor in dat aan een eventueel bij JBCREATIVE aangehouden e-mailadres van een Klant gerichte e-mailberichten worden ontvangen, dat een verzonden e-mailbericht aankomt of dat een eventueel door de Klant bij JBCREATIVE aangehouden homepage ongestoord en volledig bereikbaar is.
  In geen geval is JBCREATIVE verantwoordelijk voor uitval van of storingen in de Diensten als gevolg van: - uitval van of storingen of vertragingen in de communicatieverbindingen, daaronder mede begrepen het telefoonnet en het Internet; - storingen in de elektriciteitsvoorziening; – uitval of beëindiging van, of storing in, door derden/toeleveranciers van JBCREATIVE verrichte diensten.
 • 3.5 De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door de Klant met gebruikmaking van de Diensten geopenbaarde of verspreide informatie.
  De Klant zal geen informatie met gebruikmaking van de Diensten in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, openbaren, toegankelijk maken of verspreiden die:
 1. in strijd is met nationale of internationale regelgeving;
 2. strafbaar is;
 3. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen, met de gedragsregels die gelden op het Internet of met door JBCREATIVE vastgestelde gedragsregels;
 4. de rechten van derden schendt;
 5. het gebruik van het Internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
 6. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van, JBCREATIVE of anderen;
 7. niet correct en actueel is.
 • 3.6 De Klant is verplicht om regelmatig, maar tenminste één maal per maand te controleren of eventueel door de Klant met gebruikmaking van de Diensten verspreide informatie daadwerkelijk van hem afkomstig is of met zijn toestemming wordt verspreid en of deze informatie (nog steeds) voldoet aan het in artikel 3.5 bepaalde.
  Indien de Klant constateert dat de Diensten (mede) door onbevoegden worden gebruikt, zal hij JBCREATIVE daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, en zullen in onderling overleg maatregelen worden genomen.
  De Klant is tevens verplicht om JBCREATIVE onmiddellijk schriftelijk en volledig te informeren en vervolgens geïnformeerd te houden indien een derde de Klant aanspreekt omdat, naar de mening van de derde, de door de Klant met gebruikmaking van de Diensten verspreide informatie niet voldoet aan de in artikel 3.5 vermelde eisen.
 • 3.7 Indien JBCREATIVE van mening is, dat de informatie strijdig is met het bepaalde in artikel 3.5, is het JBCREATIVE toegestaan de informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder tot vergoeding van schade of kosten, tot restitutie van betaalde vergoedingen of tot motivering van haar beslissing gehouden te zijn.
 • 3.8 De Klant vrijwaart JBCREATIVE voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de aan de Klant verleende Diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Klant op verzoek van JBCREATIVE voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures, waarin JBCREATIVE door derden betrokken wordt, op zich zal nemen of zal ondersteunen en dat de Klant aan JBCREATIVE alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
 • 3.9 Het door de Klant gekozen domein wordt geregistreerd nadat JBCREATIVE het aanmeldingsformulier heeft geaccepteerd. Een reeds bestaande domeinnaam, geregistreerd bij derden, wordt verhuisd naar JBCREATIVE. Bestaande e-mail adressen worden niet mee verhuisd.

 4. Email

 • 4.1 JBCREATIVE kan, als Dienst op grond van bepaalde abonnementen, de Klant in de gelegenheid stellen om één of meer e-mailadressen bij JBCREATIVE aan te houden. De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, volledig verantwoordelijk voor de inhoud van (ter invulling van de klant het door de Klant te bepalen gedeelte van) een door de Klant gekozen e-mailadres.
  De Klant zal geen e-mailadres kiezen dat in strijd is met nationale of internationale regelgeving of de rechten van derden schendt. De Klant vrijwaart JBCREATIVE voor aanspraken van derden.
  JBCREATIVE is bevoegd om een door de Klant gekozen e-mailadres te wijzigen indien dat naar de mening van JBCREATIVE nodig of nuttig is voor de dienstverlening van JBCREATIVE aan de Klant en/of aan derden.
  JBCREATIVE zal Klant middels e-mail informeren over ontwikkelingen en nieuwe abonnementen, tenzij klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen.
 • 4.2 Een door de Klant als onderdeel van de Dienst gebruikt e-mailadres onder het zelf gekozen domein is eigendom van de klant.
  Na beëindiging van het abonnement wordt het e-mailadres geblokkeerd, is JBCREATIVE bevoegd om de aanwezige e-mailberichten van en naar dat e-mailadres te verwijderen.
  Na beëindiging van het abonnement met de Klant kan JBCREATIVE een e-mailadres dat identiek is aan het door de Klant gebruikte e-mailadres aan een derde in gebruik geven.

 

5. Software

 • 5.1 Wanneer de overeenkomst de installatie van software omvat is JBCREATIVE verantwoordelijk voor de installatie van de laatste stabiele versie van dat software pakket
 • 5.2 JBCREATIVE is nimmer verantwoordelijk voor problemen welke veroorzaakt worden door fouten en veiligheidslekken in de software welke publiekelijk bekend zijn geworden na afloop van de overeenkomst. JBCREATIVE is niet verplicht deze problemen te verhelpen.
 • 5.3 Na oplevering van de overeenkomst is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het installeren van softwareupdates en eventuele kosten.
 • 5.4 Wanneer de software gëinstalleerd is op een server waarvan JBCREATIVE niet de beheerder is, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de software. Wanneer na oplevering door aanpassingen op de server de gëinstalleerde software van JBCREATIVE niet meer werkt dient de opdrachtgever dit probleem zelf op te lossen met de eigen server beheerder.
 • 5.4 Wanneer de software gëinstalleerd is op een server waarvan JBCREATIVE niet de beheerder is, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de software. Wanneer na oplevering door aanpassingen op de server de gëinstalleerde software van JBCREATIVE niet meer werkt dient de opdrachtgever dit probleem zelf op te lossen met de eigen server beheerder.

6. Beveiligingscodes

 • 6.1 JBCREATIVE zal de Klant beveiligingscodes (daaronder mede begrepen passwords en user-ID’s) verstrekken c.q. laten aanmaken, welke nodig zijn om (bepaalde onderdelen van) de Dienst te kunnen gebruiken. De Klant zal op eerste verzoek van JBCREATIVE (een) vervangende beveiligingscode(s) in gebruik nemen.
  De Klant is bevoegd om de beveiligingscodes onder eigen verantwoordelijkheid van de Klant in gebruik te verstrekken aan personen die bevoegd zijn om ten behoeve van en namens de Klant gebruik te maken van de Dienst.
  De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, verantwoordelijk voor en gebonden aan het gebruik van de beveiligingscodes.
  De Klant is verplicht om zodanige maatregelen te nemen dat onbevoegd gebruik van de beveiligingscodes niet mogelijk is.
  De Klant staat er voor in dat de personen die met gebruikmaking van de beveiligingscodes gebruik maken van de Dienst, het abonnement, deze Algemene voorwaarden en de door JBCREATIVE bekend gemaakte gebruiksaanwijzingen naleven.
 • 6.2 Indien de Klant of een persoon die een beveiligingscode namens de Klant mag gebruiken, weet of vermoedt dat de beveiligingscode(s) bij een andere persoon bekend is (zijn), is de Klant verplicht dit onverwijld schriftelijk te melden aan JBCREATIVE.
  JBCREATIVE zal de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst met behulp van de desbetreffende Beveiligingscode geheel opschorten, nadat de Klant JBCREATIVE conform het hiervoor bepaalde op de hoogte heeft gesteld.
  Op verzoek van de Klant zal JBCREATIVE de desbetreffende beveiligingscode voor rekening van de Klant vervangen.

 7. Gegevens Klant

 • De Klant staat in voor de juistheid van de in het bestelformulier vermelde en de anderszins door hem aan JBCREATIVE bekend gemaakte gegevens betreffende de Klant.
  De Klant zal JBCREATIVE steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in die gegevens.

 8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaald, is JBCREATIVE niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van:het opschorten of wijzigen van (de kenmerken van) een Dienst;
 1. uitval van of storingen in een Dienst;
 2. opschorting en uitval van en storingen in een Module;
 3. wijziging van en (inhoudelijke) gebreken in de Modules;
 4. handelen of nalaten van de Klant in strijd met een bepaling van het abonnement,
 5. daaronder mede begrepen deze Algemene voorwaarden van JBCREATIVE;
 6. het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen of -voorwaarden van JBCREATIVE;
 7. verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van uitval van of storing of vertraging in de Dienst.
 • 8.2 Onverminderd het in 8.1 bepaalde is JBCREATIVE nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, wijziging Algemene voorwaarden

 • 9.1 Op het abonnement, waarvan deze Algemene voorwaarden van JBCREATIVE deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen tussen de Klant en JBCREATIVE die verband houden met het abonnement te beslechten.
  Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op het abonnement.
 • 9.2 JBCREATIVE is bevoegd deze Algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen, nadat de klant van de wijziging(en) in kennis is gesteld, danwel nadat de klant in de gelegenheid is gesteld van de wijziging(en) kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.

 10. Wet bescherming persoonsgegevens

 • JBCREATIVE zal de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. Nadere informatie over toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u vinden op: www.justitie.nl/ door middel van het zoeken op: bescherming persoonsgegevens.