user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

3. Diensten

  • 3.1 De kenmerken van de aan de Klant op basis van een abonnement verleende JBCREATIVE Internetdiensten (hierna: Diensten zijn beschreven en in te zien op http://www.jbcreative.nl/.
    JBCREATIVE kan de kenmerken van de Diensten op elk moment éénzijdig wijzigen, en zal de Klant uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van belangrijke, voor de Klant relevante, wijzigingen daarvan op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
    Indien de voor gebruikmaking van de Diensten door de Klant benodigde (computer-) apparatuur, programmatuur of (telecommunicatie)diensten wijzigen, zal JBCREATIVE de Klant daarvan ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging op de hoogte stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  • 3.2 De Klant mag de Diensten uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken voor de door JBCREATIVE aangegeven doelen. Het gebruik van de Diensten geschiedt voorts voor eigen rekening en risico van de Klant. JBCREATIVE staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de Diensten voor welk doel of gebruik dan ook.Bij gebruikmaking van de Diensten zal de Klant de gebruiksaanwijzingen van JBCREATIVE stipt opvolgen. JBCREATIVE kan de gebruiksaanwijzingen op elk moment wijzigen, en zal de Klant daarvan in kennis stellen of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  • Het is de Klant niet toegestaan om gebruik te maken van de Diensten op een wijze die, of met (computer-)apparatuur of programmatuur welke storing, of vertraging veroorzaakt in de door JBCREATIVE aan de Klant of anderen verleende diensten.
  • 3.3 De Diensten hebben niet als doel of tot gevolg dat rechten met betrekking tot de Diensten, daaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, worden overgedragen aan derden.
    Het is de Klant niet toegestaan om de Diensten of onderdelen daarvan (bijvoorbeeld teksten, logo’s, (web-) templates, merken, handelsnamen, hyperlinks, schermen, afbeeldingen) te verveelvoudigen, openbaar te maken, te distribueren of te bewerken.