user_mobilelogo

 BellenEmailLoginAlg. Voorwaarden

 

JB Creative
Fruitlaan 49
2292 BA  WATERINGEN

 

Kamer van Koophandel: 27292168
BTW nummer: NL179635219B01
Rekeningnummer: 1298.19.980
IBAN NL93 RABO 0129 8199 80
BIC RABONL2U


Artikelindex

 

 • 3.4 JBCREATIVE is te allen tijde gerechtigd om de Diensten of onderdelen daarvan -ondermeer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten- geheel of gedeeltelijk op te schorten. JBCREATIVE zal, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, de Klant hieromtrent met gebruikmaking van de Diensten informeren of hem in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen, bijvoorbeeld door een mededeling op de Internetsite http://www.jbcreative.nl/.
  Hoewel JBCREATIVE commercieel verantwoorde inspanningen zal verrichten om de Diensten zonder storingen te leveren, staat JBCREATIVE er niet voor in dat de Diensten (ongestoord) geleverd worden. Zo staat JBCREATIVE er bijvoorbeeld niet voor in dat aan een eventueel bij JBCREATIVE aangehouden e-mailadres van een Klant gerichte e-mailberichten worden ontvangen, dat een verzonden e-mailbericht aankomt of dat een eventueel door de Klant bij JBCREATIVE aangehouden homepage ongestoord en volledig bereikbaar is.
  In geen geval is JBCREATIVE verantwoordelijk voor uitval van of storingen in de Diensten als gevolg van: - uitval van of storingen of vertragingen in de communicatieverbindingen, daaronder mede begrepen het telefoonnet en het Internet; - storingen in de elektriciteitsvoorziening; – uitval of beëindiging van, of storing in, door derden/toeleveranciers van JBCREATIVE verrichte diensten.
 • 3.5 De Klant is, met uitsluiting van JBCREATIVE, volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door de Klant met gebruikmaking van de Diensten geopenbaarde of verspreide informatie.
  De Klant zal geen informatie met gebruikmaking van de Diensten in ontvangst nemen, bewaren, bewerken, openbaren, toegankelijk maken of verspreiden die:
 1. in strijd is met nationale of internationale regelgeving;
 2. strafbaar is;
 3. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen, met de gedragsregels die gelden op het Internet of met door JBCREATIVE vastgestelde gedragsregels;
 4. de rechten van derden schendt;
 5. het gebruik van het Internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
 6. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van, JBCREATIVE of anderen;
 7. niet correct en actueel is.
 • 3.6 De Klant is verplicht om regelmatig, maar tenminste één maal per maand te controleren of eventueel door de Klant met gebruikmaking van de Diensten verspreide informatie daadwerkelijk van hem afkomstig is of met zijn toestemming wordt verspreid en of deze informatie (nog steeds) voldoet aan het in artikel 3.5 bepaalde.
  Indien de Klant constateert dat de Diensten (mede) door onbevoegden worden gebruikt, zal hij JBCREATIVE daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, en zullen in onderling overleg maatregelen worden genomen.
  De Klant is tevens verplicht om JBCREATIVE onmiddellijk schriftelijk en volledig te informeren en vervolgens geïnformeerd te houden indien een derde de Klant aanspreekt omdat, naar de mening van de derde, de door de Klant met gebruikmaking van de Diensten verspreide informatie niet voldoet aan de in artikel 3.5 vermelde eisen.
 • 3.7 Indien JBCREATIVE van mening is, dat de informatie strijdig is met het bepaalde in artikel 3.5, is het JBCREATIVE toegestaan de informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder tot vergoeding van schade of kosten, tot restitutie van betaalde vergoedingen of tot motivering van haar beslissing gehouden te zijn.
 • 3.8 De Klant vrijwaart JBCREATIVE voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de aan de Klant verleende Diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Klant op verzoek van JBCREATIVE voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures, waarin JBCREATIVE door derden betrokken wordt, op zich zal nemen of zal ondersteunen en dat de Klant aan JBCREATIVE alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
 • 3.9 Het door de Klant gekozen domein wordt geregistreerd nadat JBCREATIVE het aanmeldingsformulier heeft geaccepteerd. Een reeds bestaande domeinnaam, geregistreerd bij derden, wordt verhuisd naar JBCREATIVE. Bestaande e-mail adressen worden niet mee verhuisd.